Bildkonst
sverige

Stadgar

Antagna på konstituerande möte 2022.11.23​

§1 ÄNDAMÅL

Bildkonst Sverige arbetar för att stärka bildkonstområdet genom att tillvarata och driva medlemmarnas gemensamma intressen. Organisationens arbete vilar på en demokratisk värdegrund och verkar för konstnärlig frihet och en mångfald av konstnärliga uttryck.

§2 NAMN

§2.1 Organisationens namn är Bildkonst Sverige.

§2.2 I internationella sammanhang är namnet Visual Arts Association Sweden.

§3 FORM OCH ORGANISATION

§3.1 Bildkonst Sverige, är en ideell organisation som förenar arrangörer verksamma inom bildkonstområdet i Sverige.

§3.2 Säte är Stockholm.

§3.3 Verksamhetsår är kalenderår.

§3.4 Föreningen är fristående gentemot stat, kommun, politiska och religiösa organisationer.

§3.5 Arbetet i föreningen drivs av generalsekreterare som utses av styrelsen.

§3.6 Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av den eller de som styrelsen utser därtill.

§3.7 Högsta beslutande organ är årsmötet.

§4 MEDLEMSKAP

§4.1 Organisationer som är verksamma arrangörer inom bildkonstområdet i Sverige kan bli fullvärdiga medlemmar i Bildkonst Sverige. Styrelsens definition av bildkonstområdet och relevanta omkringliggande områden gäller.

§4.2 Ansökan om medlemskap behandlas kontinuerligt att styrelsen.

§4.3 Varje medlem erlägger en medlemsavgift som bestäms av årsstämman.

§4.4 Medlem som motverkar Bildkonst Sveriges gemensamma ändamål eller bryter mot dess stadgar kan uteslutas. Beslut om uteslutning görs på årsstämman eller extra förbundsmöte.

§4.5 Önskar medlem utträde lämnas detta in skriftligen till föreningen och börjar gälla i slutet på verksamhetsåret. Medlem som inte erlagt årsavgift även efter påminnelse utesluts automatiskt.

§4.6 Organisationer och individer som stödjer föreningens syfte kan bli stödmedlemmar utan rösträtt.

§5 STYRELSE

§5.1 Styrelsens sammansättning ska representera medlemmarnas olika organisationsformer och geografisk spridning. Styrelseledamot väljs på grundval av sin kompetens och representerar bara sig själv.

§5.2 Ledamöter sitter på 2 års mandatperiod med möjlighet till omval.

§5.3 Uppdragen i styrelsen väljs på ett år med möjlighet till omval.

§5.4 Styrelsens storlek består av högst 10 och minst 5 ledamöter, inklusive ordförande.

§5.5 Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid omröstningar med lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§6 VALBEREDNING

§6.1 Valberedningen bör bestå av två till tre ledamöter som väljs på ett år varav en utses av stämman till sammankallande.

§6.2 Valberedningens uppgift är att nominera styrelse och revisorer.

§6.3 Nomineringar bör vara stämman skriftligen tillhanda som en del av beslutsunderlaget senast 14 dagar innan sammanträdande.

§6.4 Valberedningens ledamöter får ej samtidigt sitta i styrelsen.​

§7 REVISOR

§7.1 Revisorernas uppgift är att granska föreningens räkenskaper och handlingar samt upprätta revisionsberättelse.

§7.2 Revisorer väljs av årsstämman efter förslag från valberedningen.

§7.3 Revisor får ej inneha annan befattning inom Bildkonst Sverige, varken avlönad, arvoderad eller förtroendevald.

§8 ORDINARIE ÅRSMÖTE

§8.1 Årsmöte ska hållas senast i maj månad på tid och plats som Styrelsen bestämmer.

§8.2 Skriftlig kallelse ska tillhandahållas medlemmarna minst 30 dagar i förväg. Medlemmar har möjlighet att skicka in motioner, detta görs skriftligen till ordförande senast 15 januari. Dagordning och beslutsunderlag skickas ut så att medlemmar i allmänhet har 14 dagar på sig att ta del av detta.

§8.3 Varje medlemsorganisation har en röst och representeras vid årsstämman av ett ombud. Medlemmar utser själva sitt eget ombud.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande

 2. Val av sekreterare

 3. Val av justerare

 4. Fråga om mötets behöriga utlysande

 5. Föredragning av
  a. verksamhets- och
  b. förvaltningsberättelse

 6. Föredragning av revisionsberättelse

 7. Fråga om Styrelsens ansvarsfrihet

 8. Fastställande av antalet ledamöter till styrelsen

 9. Val av: (för ett år)

  1. Ordförande

  2. Vice ordförande

  3. Övriga ledamöter

  4. Valberedning

  5. Revisorer

 10. Fastställande av medlemsavgifter.

 11. Fastställande av arvorden till ledamöter

 12. Behandling av motioner som väckts av styrelsen eller av medlem. Sådant förslag skall vara insänt till styrelsen senast 15 januari

 13. Övriga frågor

 14. Årsmötet avslutas.

§9 STADGEÄNDRINGAR

Förestås stadgeändringar så ska förslagets innehåll anges i kallelsen till årsmötet. Beslut om stadgeändringar ska fattas av två på varandra följande möten varav ett ska vara ordinarie årsmöte och det andra ej får hållas tidigare än efter 3 månader. För beslutets giltighet behövs minst två tredjedels majoritet av samtliga närvarande medlemmar.

§10 UPPLÖSNING

Beslut om upplösning ska fattas av två på varandra följande möten varav ett ska vara ordinarie årsmöte och det andra ej får hållas tidigare än efter 3 månader. Den behållning som kan uppstå sedan tillgångarna avyttrats och skulderna betalats skall användas till ändamål som kan främja förbundet syften efter beslut vid den sista förbundsstämma där upplösning beslutats.