top of page

PRESSUTTALANDE OM REGERINGENS BUDGETPROPOSITION

 

I morse släppte regeringen budgetpropositionen för 2024. Där saknas satsningar på bildkonstens arrangörer och Kulturrådets anslag till fria aktörer dras ned med nära 500 000 kr, detta trots att Bildkonst Sverige i sin senaste rapport tydligt kartlagt hur kulturpolitiken under decennier har nedprioriterat bildkonstens arrangörer.

Bildkonstens arrangörer har under lång tid nedprioriterats i kulturpolitiken. Vi förstår att det är svåra tider, men om inte anslagen till bildkonst höjs kommer många aktörer tvingas lägga ner. Konst blir då förbehållet de som själva har råd att köpa konst eller som bor i stora städer. Är det verkligen en sådan kulturpolitik som regeringen vill stå för?

-Magdalena Malm, tf. generalsekreterare Bildkonst Sverige

I regeringens budget saknas satsningar på bildkonstens arrangörer. Detta trots att Bildkonst Sverige i sin senaste rapport tydligt kartlagt hur kulturpolitiken under decennier har nedprioriterat bildkonstens arrangörer. Endast 1-2% av medlen i kultursamverkansmodellen går idag till bild och form. Motsvarigheten till statliga turnerande Riksteatern och regionala länsteatrarna saknas helt för bildkonsten. De som bär upp konstlivet i Sverige idag är kommunala konstinstitutioner och fria aktörer. Med krisande ekonomi för kommunerna är läget akut.

 

Nära hälften av konstarrangörerna i Bildkonst Sveriges senaste enkät uppger att de under de senaste fem åren varit oroliga för att läggas ner. När de sista pandemistöden, som tillfälligt kompenserat för inflationen, nu löper ut är läget akut. Arrangörerna, som enligt enkäten i många fall redan arbetar obetalt, balanserar nu på gränsen. Om inget görs för att stötta upp kommer dessa aktörer tvingas lägga ner. Det är dags att stärka arrangörerna så att konstnären får behålla sina arbetsgivare och publiken får tillgång till alla konstformer.

 

Bildkonst Sverige ser ett stort behov av att 
 

1. Öka stödet till bildkonst i Kultursamverkansmodellen

2. Öka Kulturrådets stöd till fria konstaktörer

3. Skapa jämlika villkor för kommersiella aktörer i alla delar av kulturlivet, även gallerier och konstcuratorer (moms, avdragsrätt, exportstöd och stipendier). 

 

Vi vill samtidigt uppmärksamma kommuner och regioner på att bildkonsten bärs upp av de kommunala och fria aktörerna och att stöd till dessa är avgörande för konstlivets närvaro ute i landet. 

 

Att ta del av konst öppnar världen. Det erbjuder nya sätt att se och bjuder in till starka upplevelser. Ska vi ha ett samhälle där bara de som är förmögna eller bor i storstäder har tillgång till konst? Utan bildkonsten blir vår vardag fattigare.

_DSF4451.jpg
UTTALANDE MED ANLEDNING AV GRAFIKENS HUS SVÅRA SITUATION

Efter åtta års gemensam uppbyggnad har Södertälje kommun beslutat att dra tillbaka sitt stöd till Grafikens Hus. Frågan är om beslutsfattarna har förstått konsekvenserna detta skapar för invånarna.

 

Grafikens hus kommer med stora resurser till kommunen: en rik verksamhet, utrustning, offentligt och filantropiskt stöd och inte minst ett djupt engagemang med unga i Södertälje. 

 

Yasmina Karli Malmsten, som är grafiker och konstnär och uppväxt i Södertälje, berättar att aktörer som Grafikens Hus bidragit med en positiv och kreativ kraft till området. Här är det lätt att se vad engagerade konstarrangörer tillför till kommunerna. De skapar utrymmen för människor att växa, öppnar upp för nya sätt för människor att se på sig själv och sin omgivning och framförallt ger de hopp. Som en av de unga deltagarna i Grafikens Hus arbete själv beskriver det:

 

Jag har fått smaka på hur demokrati känns på riktigt. Detta projekt har för mig visat att vi ungdomar också har starka åsikter som vi kan visa, mer än vad vi gör. Bara vi får möjligheten så gör vi det och den möjligheten har Grafikens Hus tillsammans med Läsfrämjarinstitutet gett oss. Sådana tillfällen och möjligheter måste nås ut till flera ungdomar. – Marcilia, 16 år

 

I Norrköping har kommunen beslutat att skära hårt i kulturen. Kommunstyrelsens ordförande Sofia Jarl skräder inte orden och betecknar kulturen som elitistisk. Det är en beskrivning som återkommer, inte minst när det gäller bildkonsten. Men har politikerna ens pratat med de som tar del av de kommunala kulturupplevelserna?

 

Bildkonsten har en svag infrastruktur i Sverige och Bildkonst Sverige släppte redan i våras en rapport som visade på detta. Bildkonsten får betydligt mindre statligt stöd än de flesta andra konstformer och finns knappt med i Kultursamverkansmodellen. Statliga konstaktörer finns bara i storstäderna och några motsvarigheter till turnerande statliga Riksteatern eller de regionala länsteatrarna finns inte alls inom bildkonsten. När kommunala konstaktörer läggs ner och stöd till fria arrangörer stryps blir därför ingenting kvar. 

 

Än så länge har vi inte hört något om vad regeringen tänker göra för att stärka bildkonsten. När kommuner nu backar från sitt stöd till konstaktörer missar de att ta tillvara på stora tillgångar som konsten erbjuder. Grafikens hus är bara ett av flera exempel. Politiker runt om i Sverige måste se de värden som konst och kultur ger till sina lokala samhällen.

 

Det är svåra tider och alla måste hjälpa till. Vi förstår det. Men vi måste också tänka långsiktigt och fundera över vilket samhälle vi vill ha. Vill vi leva i ett samhälle där vi bara producerar som maskiner? Ett samhälle utan rum för reflektion och gemenskap för andra än de med tjocka plånböcker? Låt oss hoppas att vi kan vara större än så.

 

Magdalena Malm

tf Generalsekreterare Bildkonst Sverige

Bild hemsidan.jpg

NY BRANSCHORGANISATION FÖR KONSTARRANGÖRER

Välkommen till Bildkonst Sverige, en ny branschorganisation som samlar Sveriges konstarrangörer. 

Idag har Sveriges bildkonst-arrangörer alldeles för lite resurser för att kunna utföra sina jobb och erbjuda konst till en bred publik. Därför behöver vi inom bild-konsten organisera oss.

Vi har startat Bildkonst Sverige för att erbjuda gemenskap, kunskaps-höjning och möjlighet att påverka arbetsvillkoren - så att konst och publik kan fortsätta mötas över hela landet.

Uttalande Bildkonst Sverige 2023.06.22

På senaste tiden har det kommit förslag om att den offentliga konsten ska beslutas genom folkomröstningar eller styras direkt av politiken. Bildkonst Sverige är kritisk till denna utveckling. Bildkonst och offentlig konst är specialiserade områden som kräver ingående kunskap inte bara om konstnärligt innehåll, utan också om hur konstverk kan placeras i det offentliga rummet, hur konst kan förhålla sig till en plats, historia samt hur publiken kan relatera till konstverket. Inom den offentliga konsten finns redan många metoder för att involvera publiken. Vi uppmuntrar en fördjupning i det innovativa arbetet som redan pågår. 

Bildkonst Sverige vill betona att verksamheter inom bildkonstområdet ska ledas av personer med djup kunskap om bildkonst, så kallade Konstnärliga ledare. Detta gäller också för den offentliga konsten. 

STÄRK DEN KONSTNÄRLIGA LEDARENS POSITION
 

FÖRSLAG

Kulturpolitiken på statlig, regional och kommunal nivå måste agera nu för att bildkonst ska ingå i kulturutbudet över hela Sverige. För det är väl inte meningen att politiken, genom förbiseende, ska bestämma vilken konstform som publiken kan ta del av?

I en debattartikel i DN lägger Bildikonst Sverige fram en serie konkreta förslag till politiken för att stärka bildkonstens infrastruktur. Läs förslagen och artikeln genom länken nedan. 

MEDLEMSKAP

"Tillsammans är stark" är ett ordspråk av en anledning.

Bildkonst Sverige jobbar för sina medlemmar. Bli medlem för bara 100kr för 2023 och var med och påverka. 

"Bildkonstnärer har lägst inkomster bland landets kulturarbetare. Men även de aktörer som visar konst missgynnas i dagens kulturpolitik. Konsten måste få samma chans att nå publiken som andra kulturyttringar, skriver en rad chefer i ett upprop."

bottom of page