Bildkonst
sverige

Pressuttalande om regeringens budgetproposition

2023-11-06

I september släppte regeringen budgetpropositionen för 2024. Där saknas satsningar på bildkonstens arrangörer och Kulturrådets anslag till fria aktörer dras ned med nära 500 000 kr, detta trots att Bildkonst Sverige i sin senaste rapport tydligt kartlagt hur kulturpolitiken under decennier har nedprioriterat bildkonstens arrangörer.

Bildkonstens arrangörer har under lång tid nedprioriterats i kulturpolitiken. Vi förstår att det är svåra tider, men om inte anslagen till bildkonst höjs kommer många aktörer tvingas lägga ner. Konst blir då förbehållet de som själva har råd att köpa konst eller som bor i stora städer. Är det verkligen en sådan kulturpolitik som regeringen vill stå för?

— Magdalena Malm, Bildkonst Sverige

I regeringens budget saknas satsningar på bildkonstens arrangörer. Detta trots att Bildkonst Sverige i sin senaste rapport tydligt kartlagt hur kulturpolitiken under decennier har nedprioriterat bildkonstens arrangörer. Endast 1-2% av medlen i kultursamverkansmodellen går idag till bild och form. Motsvarigheten till statliga turnerande Riksteatern och regionala länsteatrarna saknas helt för bildkonsten. De som bär upp konstlivet i Sverige idag är kommunala konstinstitutioner och fria aktörer. Med krisande ekonomi för kommunerna är läget akut.

Nära hälften av konstarrangörerna i Bildkonst Sveriges senaste enkät uppger att de under de senaste fem åren varit oroliga för att läggas ner. När de sista pandemistöden, som tillfälligt kompenserat för inflationen, nu löper ut är läget akut. Arrangörerna, som enligt enkäten i många fall redan arbetar obetalt, balanserar nu på gränsen. Om inget görs för att stötta upp kommer dessa aktörer tvingas lägga ner. Det är dags att stärka arrangörerna så att konstnären får behålla sina arbetsgivare och publiken får tillgång till alla konstformer.

Bildkonst Sverige ser ett stort behov av att

  1. Öka stödet till bildkonst i Kultursamverkansmodellen

  2. Öka Kulturrådets stöd till fria konstaktörer

  3. Skapa jämlika villkor för kommersiella aktörer i alla delar av kulturlivet, även gallerier och konstcuratorer (moms, avdragsrätt, exportstöd och stipendier).

Vi vill samtidigt uppmärksamma kommuner och regioner på att bildkonsten bärs upp av de kommunala och fria aktörerna och att stöd till dessa är avgörande för konstlivets närvaro ute i landet.

Att ta del av konst öppnar världen. Det erbjuder nya sätt att se och bjuder in till starka upplevelser. Ska vi ha ett samhälle där bara de som är förmögna eller bor i storstäder har tillgång till konst? Utan bildkonsten blir vår vardag fattigare.