Bildkonst
sverige

Bildkonstens arrangörer - Stark konstnärlig utveckling, svag infrastruktur

2023-02-08

Arrangörerna utgör en central del av bildkonstens infrastruktur. De är de mellanhänder som möjliggör för publiken att möta konsten och därmed för konstnärerna att visa sin konst. Arrangörerna är också viktiga för den konstnärliga utvecklingen och produktionen.

Rapporten är skriven på uppdrag av Bildkonst Sverige. Syftet är att utifrån offentliga utredningar, rapporter och andra underlag sammanställa och belysa viktiga strukturella förändringar som har skett inom bildkonstområdet under de senaste 15 åren. Detta både för att ge en bakgrund till dagens situation och för att ge ett underlag för fortsatt agerande för ökad tillgång till professionell bildkonst i hela landet.

Fokus ligger på bildkonstens arrangörer och hur förändringarna har påverkat deras situation. Till skillnad från bildkonstnärerna, vars villkor Konstnärsnämnden har i uppdrag att följa, finns nämligen ingen institution som har i uppgift att följa arrangörerna, så uppgifter och statistik om deras villkor saknas. De enskilda konstnärernas situation är därför inte belyst i denna rapport, men finns utförligt beskriven hos Konstnärsnämnden samt av Konstnärernas Riksorganisation. Ytterligare en avgränsning är att de statliga myndigheterna inom bildkonstområdet inte är i fokus för denna rapport. De är givetvis viktiga för bildkonstområdet i stort samt för tillgängligheten till konst på de platser de verkar, men är inte på samma sätt beroende av de stödstrukturer som rapporten beskriver.